CO JE TO PASPORT?

Pasportizace znamená zaevidování hmotného, ale i nehmotného majetku do databáze. V obecním měřítku nám tato databáze říká, jaký majetek obci náleží, zda leží na jejím pozemku či pozemku soukromého vlastníka nebo v jakém je majetek stavu. Pasportizace umožňuje efektivní údržbu a usnadňuje případný další rozvoj obecního vlastnictví.

 

PASPORTIZACE, POKUD JE PROVEDENA KVALITNĚ A SPRÁVNĚ, PŘINÁŠÍ OBCI ŘADU VÝHOD A USNADNĚNÍ!

– zmapování kompletního obecního majetku

– evidence skutečného technického stavu

– zjištění problémových míst

– vyjasnění územněsprávních sporů

– podpora pro nové rozvojové projekty

– podklad pro audity (energetické, apod.)

– první krok ke snížení nákladů na provoz a údržbu

– podklad pro žádosti o dotace z fondů Evropské unie

– silný argument proti opozici případně nespokojeným občanům

Navíc spatříme výhodu pasportizace také v momentě sčítání škod na majetku po povodních, což alespoň částečně usnadní obci plnění povinností, které musí po této pohromě zabezpečit.

 

Kyjov: Pasport místních komunikací (zobrazení komunikací podle typu povrchu)

CO VŠECHNO LZE PASPORTIZOVAT?

PASPORT KOMUNIKACÍ

Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací, který vedou jejich správci v souladu s pokyny vlastníků místních komunikací, jimiž jsou převážně obce a města Kromě klasické papírové podoby, která nemá mimo prosté evidence žádnou přidanou hodnotu, může být pasport komunikací zaveden také do geoinformačního systému obce. Zde mohou být každému úseku komunikace přidány různé atributy, které poté napomůžou k plánování dalšího rozvoje místních komunikací. Mezi tyto atributy patří například třída silnice, technický stav vozovky, vlastník komunikace, vlastník pozemků pod ní a podobně.

Kyjov: Pasport místních komunikací (zobrazení komunikací podle typu povrchu)

ZÁKON Č. 13/1997 SB. O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Tento zákon ukládá povinnost provádět pasport komunikací, a to podle § 5 Evidence komunikací, který uvádí, že základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci. Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic však stanoví vlastník (§ 9, odst. 2). Nicméně nejmenší rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až III. třídy, počet a celkovou délku mostů na nich a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu.

Kromě zaevidování silnic se jako nadstavba pasportu komunikací provádí také pasport dopravního značení, který informuje o stavu a umístění dopravního značení v konkrétním městě či obci. Po zhotovení pasportizace odpadá nutnost pro každou novou dopravní značku zpracovávat nový návrh dopravního značení. Dokument může rovněž sloužit jako právní podklad při řešení případných dopravních nehod na území obce.

Pasportizace komunikací může obsahovat tyto činnosti:

– evidence technických parametrů komunikací v digitální formě

– správcovství síťového grafu komunikací

– evidenci vlastnického stavu komunikací a jejich příslušenství a součástí

– pravidelnou inventarizaci komunikačních parcel

– archiv projektů včetně informací z tohoto archivu

– vedení evidence komunikačního majetku včetně jeho rozdělení podle tříd komunikací

– poskytování informací v rozsahu spravovaného komunikačního majetku

 

Dalšími prvky v pasportu komunikací jsou pasporty světelné signalizace, zastávek, mostů, cyklostezek, apod. Všechny tyto prvky mohou být samozřejmě součástí jednoho pasportu v obecní mapové aplikaci (gis).

 

PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Pasportem veřejného osvětlení se rozumí evidence této součásti obecního inventáře za účelem zjištění skutečného (hlavně technického a množstevního) stavu. Pasport je základním dokumentem pro správu, optimalizaci a rozvoj soustavy veřejného osvětlení a je vyžadován zákonem 183/2006 Sb. ve znění aktuálních předpisů. Bez řádné pasportizace není možné kvalifikované projektování modernizace a optimalizace veřejného osvětlení. Samozřejmostí je, že pasport a z něj vycházející energetický audit jsou nedílnou součástí žádostí o jakékoliv dotace na veřejné osvětlení.

Kyjov: Pasport veřejného osvětlení včetně vedení (zobrazení komunikací podle typu svítidla)

Stručný obsah pasportizace veřejného osvětlení:

– fyzická prohlídka veškerého zařízení

– popis současného stavu (přehled veškerého zařízení veřejného osvětlení a jeho technického stavu)

– zjištění napájecích okruhů rozvaděčů (podklad pro optimalizaci)

– srovnání instalovaného výkonu se skutečnou spotřebou (historie fakturace)

– implementace do geoinformačního systému obce

Kyjov: Pasport veřejného osvětlení včetně vedení

Pasport veřejného osvětlení, který je zaveden do moderního geoinformačního systému, slouží nejen k inventarizaci majetku, ale dokáže vám zodpovědět velké množství otázek, týkajících se celého systému osvětlení a možných úspor. Dozvíte se z něj například, která místa veřejného osvětlení nejsou energeticky úsporná, v jakém technickém stavu se nachází sloupy a samotné lampy, zda je sloup majetkem obce nebo např. energetické společnosti, v jakých částech obce by bylo potřeba zvýšit intenzitu osvětlení apod. Výsledky GPS pasportu veřejného osvětlení jsou názorně zobrazeny v interaktivních mapách, kde je ke každému světlu zobrazen jeho technický popis a stav. V případě, že používáte v obci systémy veřejného osvětlení vybavené automatizovaným hlášením poruch, zobrazuje se u každého světla i aktuální porucha.

 

PASPORT ZELENĚ

Pasport zeleně je základním typem inventarizace ploch a prvků ve veřejně přístupné zeleni měst a obcí. Jedná se převážně o kvantitativní typ evidence. Díky pasportu zeleně získáte údaje o výměrách ploch (trávníky, květinové záhony, živé ploty, dětská hřiště aj.) i o počtech jednotlivých prvků (stromy, keře, mobiliář aj.) a pouze okrajově jsou zaznamenávány informace o kvalitě těchto prvků. Tento trend se však v poslední době mění a čím dál víc se dostává do popředí i zdravotní stav zeleně a posuzování vhodnosti umístění v dané lokalitě, popřípadě návrhy na úpravu stávajícího stavu (tzv. generel zeleně). Účelem tohoto typu inventarizace je získání přehledu o majetku a zajištění podkladů pro sestavení optimálního plánu běžné údržby těchto ploch a prvků.

Kyjov: Pasport veřejné zeleně

Pasport zeleně se mnohým starostům může jevit jako nadbytečná investice, ale není tomu tak! Kromě toho, že díky němu můžete například stanovit plochy, které jsou udržovány, aniž by byly majetkem příslušné samosprávy, můžete také pasport využít jako podklad pro kalkulaci nákladů spojených s údržbou zeleně. Je tedy také možné určit cenu za jednorázovou údržbu ploch ve městech. Tento údaj vám pomůže při výběrových řízeních na údržbu zeleně.

Kyjov: Pasport zeleně

Na pasportizaci zeleně je poté možné navázat plány udržovací péče. Jedná se o dokument, který podrobně specifikuje jednotlivé pracovní operace, které jsou nutné k zajištění optimální péče o konkrétní plochy zeleně, včetně jejich časového harmonogramu a náročnosti. Dalšími dokumenty, které je možné implementovat do pasportu zeleně, jsou např. návrhy pěstebních opatření, inventarizace dřevin a dendrologické průzkumy.

 

DALŠÍ PASPORTY

Kromě výše zmíněných pasportů lze pasportizovat téměř všechen hmotný i nehmotný majetek obcí. Evidence majetku formou pasportu umožní obcím plánování údržby majetku a jeho další rozvoj. Dává obcím absolutní přehled o jejich majetku, obec tedy šetří například tím, že nespravují soukromé pozemky občanů, o kterých si dříve myslela, že jsou obecním majetkem apod.

Bílina: Katastrální evidence nemovitostí (zobrazení budov podle využití)

Mezi další pasportizovatelné objekty patří například:

– inženýrské sítě

– obecní mobiliář

– kamerové systémy

– uliční graf

– obecní parcely

– reklamy

– hřbitovy

– památky

– architektura

– svoz odpadu

– úklid obce

– studny

Zdroj: Obec 21. století

Jak evidovat pomocí pasportu majetek obce