p01

Veřejné osvětlení je důležitou součástí životního prostředí a podstatně ovlivňuje bezpečnost dopravy, osob a majetku i atraktivnost obcí. Veřejné osvětlení je veřejně prospěšná služba a jeho zařízení patří, ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, mezi příslušenství pozemních komunikací.

Základní požadavky na veřejné osvětlení obcí z hlediska zajištění dostatečného množství a kvality světla jsou v České republice upraveny kmenovou normou ČSN 36 04500 Veřejné osvětlení a k ní přidruženými normami, tj. ČSN 360410 Osvětlení místních komunikací a ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic. V nejbližší době se však očekává vyhlášení platnosti evropské normy pro veřejné osvětlení, jež nahradí uvedené ČSN.

Přestože veřejné osvětlení představuje jen něco přes jedno procento celkové spotřeby elektrické energie v České republice, nejsou náklady na jeho správu, provoz a údržbu v rozpočtech obcí zdaleka zanedbatelné. Uplatněním racionalizačních opatření lze dosáhnout významných finančních úspor.

Nutným předpokladem zvyšování efektivnosti prostředků vynaložených na veřejné osvětlení je znalost aktuálního stavu zařízení veřejného osvětlení. Je potřeba mít přehled o počtu, vlastnostech a rozmístění jednotlivých světelných míst (svítidlech, stožárech apod.) a zapínacích míst (rozváděčích), o napájecím rozvodu a ovládání veřejného osvětlení atd. Základní evidence zařízení veřejného osvětlení je součástí tzv. pasportů veřejného osvětlení. Pasporty např. uvádějí údaje o struktuře instalovaných svítidel a světelných zdrojů, o celkovém počtu svítidel na komunikaci, počtu svítidel příslušejících k jednotlivým zapínacím místům atd. Důležité jsou také údaje o době pořízení jednotlivých prvků veřejného osvětlení, o jejich výměnách a opravách, o provedení revizí elektrického zařízení, o délkách osvětlovaných komunikací podle přiřazeného stupně osvětlení apod.

V návaznosti na generel dopravy a další koncepční materiály se zpracovávágenerel veřejného osvětlení obce. Ten musí mimo jiné obsahovat přiřazení stupně osvětlení jednotlivým osvětlovaným komunikacím s dostatečným výhledem do budoucna, jež je nutné brát v úvahu při sestavování plánu obnovy a rekonstrukcí osvětlení.

Všeobecným cílem v dlouhodobém horizontu by mělo být dosažení minimálních celkových ročních nákladů na zajištění veřejného osvětlení obcí. Je třeba si uvědomit, že nejnižší pořizovací náklady zdaleka nemusejí být nejdůležitější. Vyšší pořizovací náklady často bývají převáženy nižšími provozními náklady. Velmi důležitá je energetická náročnost zařízení, ale velmi podstatné jsou také náklady na údržbu. Systém veřejného osvětlení je nutné řešit komplexně. Zásadním principem hospodárnosti veřejného osvětlení je také svítit jen tam, kde je to třeba, tolik, kolik je třeba, a to pouze v době, kdy je to třeba. Významných úspor lze rovněž dosáhnout i organizačními opatřeními.

Za účelem spojení sil při řešení aktuálních problémů veřejného osvětlení byla v roce 1991 založena Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO), zájmové sdružení, které sdružuje nejen majitele, správce a provozovatele veřejného osvětlení, ale i mnoho firem, které se např. zabývají výrobou, prodejem, montáží a projektováním zařízení veřejného osvětlení, dále představitele vysokých škol z České republiky a ze Slovenska apod. Je tedy možné s klidem říci, že SRVO sdružuje odborníky ze všech oblastí, jež mohou přispět pokroku ve veřejném osvětlení. Členové SRVO se zpravidla scházejí dvakrát ročně. K výměně zkušeností a k informování o novinkách v oboru je využíván interní občasník nazvaný Zpravodaj SRVO. Na členy SRVO se zájemci mohou obrátit s žádostí o pomoc při řešení svých problémů.

Autor: Ing. Jaroslav Kotek, předseda SRVO

Zdroj: http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/casopis/tema/co-by-mel-starosta-vedet-o-moznostech-uspor-ve-verejnem-osvetleni-obce–16765

Co by měl starosta vědět o možnostech úspor ve veřejném osvětlení obce?